Newsletter - ochrana osobních údajů

Označením políčka "Souhlasím se zasíláním informací o novinkách a probíhajících akcích"

uděluji souhlas podle § 13 odst. 1, písmeno a) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů se zpracováním a uchováváním mého osobního údaje, emailu, za účelem informování o novinkách a probíhajících prodejních akcích ve společnosti EMAK sro Udělením souhlasu prohlašuji, že jsem dovršil / a 16 let věku.

Informace podle § 19 č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů

 

 1. Identifikační údaje

Provozovatelem osobních údajů je:

Obchodní jméno: EMAKO sro
Adresa: Diviaky nad Nitricou 208, 972 25 Diviaky nad Nitricou
IČO:
   44 560 532

Statutární orgán: Vladimír lliaš, jednatel společnosti
Společnost zapsána: OR OS Trenčín. , Odd. Sro, vl. č.
21142 / R

(dále jen "provozovatel")

 1. Seznam osobních údajů, účel zpracování osobních údajů a kategorie osobních údajů

1) Provozovatel zpracovává osobní údaje:

Název osobního údaje

Kategorie osobních údajů

email

Běžný osobní údaj2) Provozovatel zpracovává osobní údaje v obsahu a formě v jaké budou osobní údaje poskytnuté provozovateli na internetové stránce https://dynasport.sk

 1. Právní základ zpracování osobních údajů

Právní základ zpracování osobních údajů je Váš souhlas se zpracováním osobních

Údajů, který vyjádřete označením políčko "Souhlasím se zasíláním informací o novinkách a probíhajících akcích".

 

 1. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

1) Provozovatel získává osobní údaje od dotčených osob v rozsahu nezbytném pro poslání informací o prodejních akcích.

2) Fyzická osoba poskytuje tyto osobní údaje provozovateli dobrovolně.

 1. Doba uchovávání osobních údajů
 • Osobní údaje se uchovávají na dobu neurčitou.
 1. Poučení o právech dotčené osoby

1) Dotyčná osoba má právo na základě písemné žádosti která bude zaslána elektronickou poštou nebo dopisem:

 1. a) požádat provozovatele potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané,
 2. b) požadovat seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 3. c) požádat o opravu svých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 4. d) požadovat výmaz svých osobních údajů
 5. e) žádat o omezení zpracování jejích osobních údajů,
 6. f) namítnout zpracování osobních údajů,
 7. požádat o předávání osobních údajů,
 8. h) možnost kdykoliv svůj souhlas odvolat

 

 • Dotyčná osoba při podezření, že její osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat úřadu návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů ve smyslu § 100 zákona č. 18/2018 Sb
 • Pokud dotyčná osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce.
 • Pokud dotyčná osoba nežije, její práva, které měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.
 1. mlčenlivost

1) Provozovatel zachovává mlčenlivost o osobních údajích, které zpracovává. Jeho mlčenlivosti trvá i po ukončení zpracování osobních údajů.

 1. Zveřejnění osobních údajů

1) Provozovatel nezveřejňuje osobní údaje.

 

9. Pravdivost, správnost a aktuálnost osobních údajů

 • Za nepravdivost osobních údajů poskytnutých provozovateli odpovídá dotyčná osoba, která tyto osobní údaje.

V případ pokud nesouhlasíte se zpracováním svých osobních údajů vyjádřete svůj nesouhlas neznačených políčka "Souhlasím se zasíláním informací o novinkách a probíhajících akcích"

Pokud nebudete souhlasit se zpracováním osobních údajů, nebudete možné Vám posílat informace o prodejních akcích.