Odstoupení od smlouvy / Výměna zboží

Odstoupení od kupní smlouvy / Výměna zboží

Odstoupení od kupní smlouvy

1.1 Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel – právo na vrácení zboží
Ve smyslu ustanovení § 7 ZoOSnD (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno Prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy Prodávajícího -  


FORMULÁŘ K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY / VÝMĚNA ZBOŽÍ


1.2. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli veškeré platby, které od něj obdržel na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků . Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby před tím, než je mu zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.


1.3. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli platby stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě. Tím není dotčeno právo spotřebitele dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím spotřebiteli nebudou účtovány žádné další poplatky.


1.4. Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.


1.5. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.


1.6. Při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží, v případě odeslání poštou nebo kurýrem.

Zboží můžete odeslat 3 způsoby:

- POŠTOU NEBO JINÝM DOPRAVCE hradí kupující : Zabalené zboží odešlete poštou nebo jiným dopravcem na adresu: DYNASPORT, M. MIŠÍKA 410/36, 971 01 PRIEVIDZA, Kontakt: 0948 921317, info@dynasport.cz

- ZDARMA OSOBNĚ NA PRODEJNI : DYNASPORT, M. MIŠÍKA 410/36, 971 01 PRŮVIZE

- ZDARMA NA POBOČCE ZÁSILKOVNA: Podejte zabalené zboží na pobočce Zásilkovna a nadiktujte identifikační číslo
94831921 obsluze. Obsluha vyřídí všechno ostatní.


1.7. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.


1.8. Zboží je kupující - spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, jinak odpovídá jen za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.


1.9. Odstoupení musí být provedeno tak, že kupující v uvedené lhůtě odešle Prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy


1.10. Kupující může vyplnit a zaslat

FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY / VÝMĚNA ZBOŽÍ
nebo jakékoli jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy i elektronicky.


1.11. V souladu s ust. § 7 odst. 1 písm. 6 ZoOSnD kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:
- prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,
- prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
- prodej zboží, které bylo v době po uzavření smlouvy a převzetí zboží od prodávajícího kupujícímu používáno, prano nebo použito takovým způsobem, že jeho opětovné uvedení do původního stavu prodávajícím není možné bez vynaložení zvýšeného úsilí a zvýšených nákladů.


1.12. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do okamžiku odeslání zboží, zejména z důvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží kupujícím. O odstoupení je však Prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího na e-mailovou adresu zadanou kupujícím v objednávce. Před odstoupením je Prodávající oprávněn nabídnout kupujícímu náhradní plnění. Kupující má právo náhradní plnění odmítnout a odstoupit od kupní smlouvy. V tomto případě nemají smluvní strany vůči sobě žádné nároky.


1.13. Ustanovení Čl. 7 těchto VOP výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele. V případě, že kupující je podnikatel, může od kupní smlouvy odstoupit pouze:
- z důvodů uvedených v obchodním zákoníku a jiných právních předpisech,
- speciálních akcií Prodávajícího na vrácení zboží bez ohledu zda je kupující spotřebitelem nebo podnikatelem