Newsletter - ochrana osobných údajov

Označením políčka "Súhlasím so zasielaním informácií o novinkách a prebiehajúcich akciách"

udeľujem súhlas podľa § 13 ods. 1, písmeno a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním a uchovávaním  môjho osobného údaju, emailu, za účelom informovania o novinkách a prebiehajúcich predajných akciách v spoločnosti EMAKO s.r.o. Udelením súhlasu prehlasujem, že som dovŕšil/a 16 rokov veku.

Informácie podľa § 19 č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov

 

 1. Identifikačné údaje

Prevádzkovateľom osobných údajov je :

Obchodné meno:    EMAKO s.r.o.
Sídlo:                      Diviaky nad Nitricou 208, 972 25  Diviaky nad Nitricou
IČO:                     
  44 560 532

Štatutárny orgán:    Vladimír lliaš,  konateľ spoločnosti
Spoločnosť zapísaná :  OR OS Trenčín. , odd. Sro, vl. č. 
21142/R

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 1. Zoznam osobných údajov ,účel spracúvania osobných údajov a kategória osobných údajov

1)    Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje:

Názov osobného údaju

Kategória osobných údajov

Email

Bežný osobný údaj2) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v obsahu a forme v akej budú osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na internetovej stránke https://dynasport.sk

 1. Právny základ spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov je Váš súhlas so spracovaním osobných

Údajov, ktorý vyjadrite označením  políčko "Súhlasím so zasielaním informácií o novinkách a prebiehajúcich akciách" .

 

 1. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

1)  Prevádzkovateľ získava osobné údaje od dotknutých osôb v rozsahu potrebnom na poslanie informácií o predajných akciách.

2) Fyzická osoba poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne.

 1. Doba uchovávania osobných údajov
 • Osobné údaje sa uchovávajú na dobu neurčitú.
 1.  Poučenie o právach dotknutej osoby

1)     Dotknutá osoba ma právo na základe písomnej žiadosti ktorá bude zaslaná elektronickou poštou alebo listovou zásielkou:

 1. a)     vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej      spracúvané,
 2. b)       požadovať zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 3. c)     požiadať o opravu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 4. d) požadovať výmaz svojich osobných údajov
 5. e)     žiadať o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,
 6. f) namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. požiadať o prenos osobných údajov,
 8. h) možnosť kedykoľvek svoj súhlas odvolať

 

 • Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.
 • Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. 
 • Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 1. Mlčanlivosť

1) Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Jeho mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

 1.     Zverejnenie osobných údajov

           1)    Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje.

 

      9 .  Pravdivosť, správnosť a aktuálnosť osobných údajov

 • Za nepravdivosť osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi zodpovedá dotknutá osoba, ktorá tieto osobné údaje.  

V prípad ak nesúhlasíte so spracovávaním svojich osobných údajov vyjadrite svoj nesúhlas neznačením políčka "Súhlasím so zasielaním informácií o novinkách a prebiehajúcich akciách" 

Ak nebudete súhlasiť so spracovaním osobných údajov, nebudete možné Vám posielať informácie o predajných akciách.