Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 • Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "GDPR") sme my, tj. EMAKO s.r.o. prevádzkujúci e-shop dynasport.sk a kamennú predajňu Dynasport, Ul. M. Mišíka 410/36, Prievidza 97101
 • Kontaktné údaje správcu
  • firma: EMAKO s.r.o., IČ 44 560 532, so sídlom Diviaky nad Nitricou 208, Diviaky nad Nitricou 972 25, vložka 21142/R na registrovanom súde v Trenčíne
  • e-mail: info@dynasport.sk
  • telefón: +421 948 921 317
 • Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

II. Aké údaje spracovávame?

Spracovávame tie osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s využívaním našich služieb.

 • Pokiaľ objednávate tovar v e-shope, potom spracovávame Vaše fakturačné údaje, kontaktné údaje (telefón a e-mail) a príp. dodacie údaje potrebné na doručenie tovaru.
 • Ak si vytvoríte užívateľský účet, potom tie údaje, ktoré v ňom uvediete (typicky fakturačné, kontaktné a dodacie údaje) a históriu Vašich doterajších objednávok.
 • Pokiaľ máte záujem o zasielanie obchodných oznámení a prihlásite sa k ich odberu, potom Váš e-mail.
 • Ak reklamujete tovar cez náš reklamačný protokol, potom údaje v ňom uvedené.

III. Prečo údaje spracovávame?

Predovšetkým preto, aby sme mohli plniť to, k čomu sme sa zaviazali. Ak by sme údaje nemohli spracovávať, potom by sme Vám oi. nemohli doručiť tovar z e-shopu, umožniť registráciu používateľského účtu alebo zasielať obchodné oznámenia - priamy marketing.

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a nami podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR;
 • náš oprávnený záujem na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý vznikol na základe vedomého vzťahu Vás ako zákazníka a nás ako správcu v zmysle dôvodu 47 GDPR.

Účelom spracovania osobných údajov je podľa situácie:

 • pre plnenie zmluvy vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (pri objednávke vyžadujeme osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky - bez poskytnutia údajov nie je možné zmluvu uzavrieť);
 • vytvorenie používateľského konta pre zrýchlenie nákupu;
 • rýchlejšia zákaznícka podpora v prípade Vašich otázok;
 • zasielanie obchodných oznámení a súvisiace marketingové aktivity (typicky analýza Vašich preferencií a zobrazovanie zodpovedajúceho obsahu či zobrazovanie reklám na iných webových stránkach, tzv. remarketing);
 • prispôsobenie kvality našich služieb Vašim potrebám (typicky vykonávanie analýz s cieľom zistiť, ako e-shop používate);
 • možnosť kontaktovať Vás v prípade výhry v súťažiach (v e-shope alebo na sociálnych sieťach) pre doručenie výhry.

IV. Ako údaje spracovávame?

Vaše údaje spracovávame s maximálnou starostlivosťou s dôrazom na ich bezpečnosť - tak ako Vy, ani my nechceme, aby sa s Vašimi dátami čokoľvek stalo. Údaje chránime v súlade s GDPR a zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane o osobných údajov a vyhlasujeme, že sme prijali všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie údajov. Rovnako starostlivo vyberáme aj partnerov (= spracovateľa údajov), aby boli schopní zabezpečiť primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov.

 • Zaväzujeme sa, že Vaše údaje neposkytneme žiadnej tretej strane s výnimkami uvedenými nižšie v čl. V.
 • Vaše údaje spracovávajú len preškolení pracovníci, ktorí údaje chránia a zachovávajú dôvernosť a mlčanlivosť.
 • Vaše údaje budeme spracovávať po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu podľa platnej legislatívy).
 • Po uplynutí príslušných lehôt všetky Vaše osobné údaje vymažeme.
 • Informácie o Vašich doterajších nákupoch a navštívených stránkach spracovávame na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, ktoré slúžia k presnejšiemu a rýchlejšiemu zobrazovaniu zodpovedajúceho obsahu, tj. prispôsobenie kvality našich služieb Vašim potrebám. Proti tejto službe môžete kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku.
 • Z našej strany nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 

V. Kto má k údajom prístup?

V prvom rade my, správca údajov EMAKO s.r.o., prevádzkovateľ e-shopu dynasport.sk a kamennej predajne Dynasport, a naši vybraní pracovníci zaviazaní k mlčanlivosti. Okrem nás majú v niektorých prípadoch prístup k osobným údajom tiež spracovatelia, ktorým údaje odovzdávame v minimálnom rozsahu pre splnenie našich povinností - napr. u objednávky v e-shope by sme bez odovzdania údajov prepravcom nemohli tovar doručiť.

 

 Spracovateľovi nevyhnutných údajov pri objednávke sú podľa Vašej voľby:

 • poskytovateľ platobnej brány TrustPay/Trustcard v prípade online platby
 • prepravcovia: GLS (GLS General Logistics Systems Slovakia S.R.O)

Spracovatelia údajov pre obchodnú komunikáciu sú:

 • Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC) pri objednávke, registrácii a odbere obchodných správ pre rozosielanie obchodných oznámení

Spracovatelia údajov pre priamy marketing sú:

Spracovatelia nevyhnutných údajov pri plnení zmluvy a reklamácii sú jednotliví dodávatelia značiek, ktoré predávame.

Ďalej sme prípadne povinní poskytnúť Vaše nevyhnutne potrebné osobné údaje pre účely zamedzenia podvodom; a to v prípade oznámenia prípadných trestných činov alebo hrozieb pre verejnú bezpečnosť. V takom prípade odovzdáme predmetné osobné údaje príslušnému orgánu.

VI. Aké sú Vaše práva?

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte podľa GDPR:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom;
 • právo na opravu či doplnenie osobných údajov;
 • právo na vymazanie osobných údajov;
 • právo na prenosnosť údajov;
 • právo požadovať obmedzenie spracovania;
 • právo namietať proti spracovaniu;
 • právo byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov;
 • právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov;
 • a ďalšie práva stanovené v GDPR.

VII. Záverečné ustanovenia

 • Zhromažďujeme Vaše osobné údaje pre určité, jasné a zákonné účely a pritom nespracovávame spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný.
 • Zabezpečujeme spracovanie osobných údajov, aby nevznikli riziká pre Vaše práva a slobody. Vykonávame primerané technické a organizačné opatrenia ako šifrovanie a testovanie, zabezpečujeme neustálu dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracovania Vašich osobných údajov.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.9.2020.