Reklamačný poriadok

Záruka na nový tovar je 2 roky.

Zo zákona máte nárok na 2-ročnú záruku na tovar. Začína plynúť dňom nákupu. Záruka sa zvyčajne nevzťahuje na mechanické poškodenie, poškodenie prírodným živlom a podobne. Na darčeky, ktoré dostanete zadarmo, alebo výhry zo súťaží sa záruka nevzťahuje.


Kde uplatniť reklamáciu
Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás kontaktujte: info@dynasport.sk , +421 948 921 317.


Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu:


DYNASPORT
Ulica M. Mišíka 410/36
971 01 Prievidza


Odporúčame zásielku s reklamovaným tovarom posielať ako poistený balík (nie na dobierku). Dobierky nebudú prebraté či už od kuriéra alebo od pošty. Do balíka je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a sprievodný list, kde čo najpodrobnejšie popíšete závadu.

Spolu s reklamovaným tovarom je potrebné vyplniť, podpísať a zaslať . Pre vytlačenie formulára, prosím kliknite na
REKLAMAČNÝ FORMULÁRReklamovaný tovar môžete odovzdať aj osobne v našej predajni na Ulici M. Mišíka 410/36, Prievidza 971 01. 
Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.
Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu dynasportsk@gmail.com, alebo telefonicky v pracovné dni na číslo: 0948 921 317.  


Aké doklady sú potrebné na uplatnenie reklamácie?

  • Kópiu daňového dokladu o kúpe
  • Vyplnený reklamačný formulár
  • Detailný popis závady
Reklamovaný tovar
Tovar musí byť čistý! Vyhradzujeme si právo neprevzatia tovaru na reklamáciu z dôvodu jeho znečistenia.
Opakované poruchy a výmena tovaru
Zákon určuje, kedy dostanete za pokazený tovar nový, alebo vám vrátime peniaze.
Sú to 2 prípady:
  • Rovnaká porucha, ktorú záruka pokrýva, sa vyskytla počas záručnej doby už 3-krát. Pozor, musí ísť o rovnakú poruchu tretíkrát a všetky musia byť potvrdené servisom.
  • Rôzne poruchy, ktoré záruka pokrýva, sa vyskytli počas záručnej doby už 4-krát. Tu sa rátajú rôzne poruchy a tiež musia byť všetky potvrdené servisom.
Pri uplatňovaní reklamácie platia ustanovenia Obchodných podmienok a Reklamačného poriadku.

Ak vám pri reklamovaní vymeníme tovar za nový, začína na ňom plynúť nová záručná doba odo dňa, keď si ho prevezmete.


Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Emako, s. r. o. , Diviaky nad Nitricou 208, 972 25, IČO: 44 560 532  je Slovenská obchodná inšpekcia Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.